Prvi osnovni sud u Beogradu

Adresa: Savska br. 17a
V.F. predsednika suda: Natalija Bobot
Telefon: 011/360-1400
Faks: 011/665-9167
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs
Web sajt: www.prvisud.rs

Predaja bilo kojih pismena sudu u elektronskoj formi putem E-maila se neće smatrati predajom sudu u smislu procesnih zakona, već se pismena moraju predati neposredno sudu ili preporučenom pošiljkom.